MENU

Regulamin sklepu internetowego www.ideeen.pl

Niniejszy Regulamin dotyczy warunków, zasad oraz sposobu sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.ideeen.pl, w tym zawierania z konsumentami umów sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Monika van de Mortel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Monika van de Mortel, Stęszewska 12, 62-060 Sapowice , NIP 7772355586 , REGON 367038722, zwanego w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.

 

Definicje

Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy

Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży

Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – prowadzone przez Sprzedawcę konto, służące Klientowi do składania zamówień.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem lub częścią przedmiotu Umowy sprzedaży.

Regulamin – niniejszy regulamin SklepuSklep Internetowy pod adresem www.ideeen.pl

Umowa sprzedaży – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Klientem a sprzedawcą na zasadach opisanych w Regulaminie

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia

Sprzedawca – Monika van de Mortel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Monika van de Mortel, Stęszewska 12, 62-060 Sapowice , NIP 7772355586 , REGON 367038722,

 

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
– dostęp do internetu
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
– standardowa przeglądarka internetowa,

Indywidualne ustawienia komputera bądź na którym Użytkownik przegląda zawartość Sklepu Internetowego mogą powodować różnice pomiędzy wyglądem Towaru w rzeczywistości, a prezentacją Towaru na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie (kolory, naturalne użyłowienie kamienia, struktura drewna itp.).

 

Informacje ogólne

1. Oferowane przedmioty są nowe, wykonywane są ręcznie. Produkty o wymiarach standardowych prezentowane są stronie internetowej. Możliwe jest wykonanie mebli na indywidualne zamówienie według własnych wymiarów i potrzeb.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

 

Zasady dokonywania zakupów

1. Składanie zamówienia odbywa się za pośrednictwem formularza lub poczty e-mail, w którym Klient podaje następujące dane: Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, nr PESEL lub NIP, dane adresowe do wysyłki

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

3. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi informacje dotyczące dokładnego opisu produktu , łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, informacje dotyczące sposobu i terminu zapłaty oraz czasu realizacji.

4. Opcją płatności, która jest dostępna w Sklepie jest płatność przelewem po otrzymaniu mailem faktury proformy potwierdzającej zamówienie. Kupujący otrzymuje fakturę drogą elektroniczną.

5. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

6. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o terminie potrzebnym do Dostawy i realizacji zamówienia.

7. Realizacja zamówienia Towaru wskazana jest na Stronie Internetowej Sklepu i liczona od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie.

8. O terminie realizacji zamówienie klient powiadamiany jest drogą mailową lub telefoniczną.

9. Dostawa Produktu dokonywana jest za pośrednictwem firmy Monika van de Mortel , za pośrednictwem kuriera, bądź odbiór osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu.

10. Dostawa poza terytorium Polski jest możliwa przy indywidualnej wycenie dostawy, o którą można prosić wpisując informację w formularz zamówienia.

11. Sprzedawca zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

12. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność materiałów potrzebnych do jego wykonania W przypadku niedostępności części materiałów, Klient jest informowany o stanie zamówienia i wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania lub rezygnuje z realizacji zamówienia.

13. W przypadku dostarczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić paczkę i jej zawartość w chwili jej doręczania w obecności kuriera. Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń . Jeżeli okaże się, że została ona uszkodzona, Klient powinien wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki. Sporządzenie protokołu jest warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia Towaru w transporcie.

 

Reklamacje i zwroty

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Koszty nadania i zwrotu towaru pozostają po stronie Klienta. W przypadku nieodebrania zamówienia u kuriera klient ponosi koszty wysyłki i zwrotu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje Towarów na zamówienie, wykonanych według specyfikacji Klienta lub według jego indywidualnego projektu i potrzeb.

3. Wszystkie produkty są nowe i objęte 24 miesięczną gwarancją. Gwarancji nie podlega naturalne zużycie mebli, uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania, Przebarwienia, zmatowienia, zarysowania powstałe podczas użytkowania.

 

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian zamieszczanych na stronach Sklepu treści, materiałów i publikacji. Zmiany nie wpływają na treść umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem zmian.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Polityka prywatności

Administratorem danych jest osoba prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Innymi słowy, administrator decyduje, w jaki sposób i w jakim celu dane osobowe są przetwarzane. Dla celów niniejszej Polityki ochrony prywatności administratorem danych jest firma : Monika van de Mortel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Monika van de Mortel, Stęszewska 12, 62-060 Sapowice , NIP 7772355586 , REGON 367038722,